چسب
نام : چسب کاغذی 2سانت
قیمت :55/000ریال
توضیحات :

چسب کاغذی 2سانت مارک abril

نام : چسب کاغذی 4سانت
قیمت :110/000ریال
توضیحات :

چسب کاغذی 4سانت مارک

نام : چسب کریستال 36
قیمت :35/000ریال
توضیحات :

چسب فوق قوی کریستال

نام : چسب کارتن قهوه ای
قیمت :230/000ریال
توضیحات :
نام : چسب 1-2-3 متوسط
قیمت :220/000
توضیحات :

میتراپل

نام : چسب 1-2-3 بزرگ
قیمت :330/000ریال
توضیحات :

میتراپل

نام : چسب 1-2-3 کوچک
قیمت :160/000ریال
توضیحات :

mitreapel

نام : چسب ماتیکی 25گرم اونر
قیمت :160/000ریال
توضیحات :

25گرم

نام : چسب کارتن دیاموند
قیمت :200/000ریال
توضیحات :

چسب کارتن 5سانت 90یارد الماس

نام : چسب کارتن جانسون
قیمت :220/000ریال
توضیحات :

چسب کارتن 5سانت 90یارد جانسون

نام : چسب کارتن یونی 1
قیمت :190/000ریال
توضیحات :

90 یارد

نام : چسب ماتیکی 8گرم اونر
قیمت :50/000ریال
توضیحات :

8گرم

نام : چسب ماتیکی 15گرم اونر
قیمت :80/000ریال
توضیحات :

15گرم

نام : چسب کارتن الماس
قیمت :200/000ریال
توضیحات :

چسب 90یارد 5سانت جانسون

 
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 14