منگنه
CMS Credits
نام : منگنه مکس 50f
قیمت :290/000ریال
توضیحات :

ساخت ژاپن - سوزن 24/6 -مناسب جهت دوخت تا 25 برگ

نام : منگنه مکس 50df
قیمت :370/000ریال
توضیحات :

ساخت ژاپن - سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 30 برگ

نام : منگنه deluxce c-14
قیمت :160/000ریال
توضیحات :

سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 25 برگ

نام : منگنه deluxce c-15
قیمت :190/000ریال
توضیحات :

سوزن 24/6 - مناسب جهت دوخت تا 30 برگ

نام : منگنه برقی kw-trio
قیمت :2/650/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه کانگرو 10
قیمت :28/000ریال
توضیحات :

سوزن 10 - مناسب جهت دوخت  تا 10 برگ

نام : منگنه کانگرو 10ez
قیمت :45/000ریال
توضیحات :

سوزن 10 - مناسب جهت دوخت 10 برگ

نام : سوزن صحافی 23/15
قیمت :48/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/13
قیمت :48/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/10
قیمت :44/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/08
قیمت :40/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه کانگرو 23L17
قیمت :1/700/000ریال
توضیحات :

وسط زن - قابلیت دوخت تا 140 برگ سوزن 23/8 الی 23/17

نام : منگنه مکس 12L17
قیمت :4/150/000ریال
توضیحات :

وسط زن - قابلیت دوخت تا 160 برگ - اصل ژاپن

نام : منگنه صحافی مکس 12L17
قیمت :4/150/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه کانگرو 23s15
قیمت :1/100/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه دلی 0368
قیمت :140/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن صحافی 23/12
قیمت :46/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن 24/6 واشین مسی
قیمت :10/000ریال
توضیحات :
نام : سوزن کش اهرمی kw
قیمت :100000ریال
توضیحات :

سوزن کش اهرمی kw

نام : منگنه کانگرو 180
قیمت :120/000ریال
توضیحات :

ماشین دوخت 24/6 کانگرو180

نام : سوزن منگنه 24/6
قیمت :8/500ریال
توضیحات :

سوزن منگنه 24/6 کانگرو

نام : سوزن کش
قیمت :15/000ریال
توضیحات :

سوزن کش کانگرو

نام : منگنه مکس 3d
قیمت :920/000ریال
توضیحات :

ماشین دوخت مکس مدل 3d مناسب جهت صحافی تا 60 برگ کاغذ

نام : منگنه کانگرو b9
قیمت :110/000ریال
توضیحات :
نام : منگنه قدرتی سی بی اس
قیمت :650/000ریال
توضیحات :
 
  • 1
  • 2
  • >
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 26